شماره حساب و کارت انجمن خیریه قصه اسباب بازی ها:

۰۱۱۱۰۰۲۹۴۲۰۰۸

۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۸۸-۷۳۱۳